• vzdělávání je organizováno celodenně ve dvou třídách
 • v každé třídě pracují dvě učitelky
 • vzdělávání je charakterizováno rovinami: plánovací, realizační a výsledkovou (hodnotící)

Třída KOŤATA

Ve třídě Koťata jsou zařazeny děti starší a předškoláci v počtu 25, zaměření směřuje k prohlubování poznatků, zkušeností, vědomostí a dovedností dětí, získání kompetencí předcházející k nástupu do základní školy, využívá individuálního přístupu, skupinové činnosti, seznamování se širším okolím školy a společnosti.

Učitelky:

Třída SLUNÍČKA

Ve třídě Sluníčka jsou zařazeny děti nejmladší v počtu 25, zaměřena je na adaptaci dětí, získávání základů kompetencí k učení, seznamování s prostředím mateřské školy, zahájením kooperace, je využíváno situačního učení, prožitků a činností dětí k zahájení vzdělávání

Učitelky:

Denní režim ve školce

 • 6:30 - 8:55

  Ranní blok (scházení dětí, hry, individuální práce s dětmi, komunitní kruh, pohybová aktivita)

 • 8:15 - 8:55

  Svačina

 • 8:55 - 9:45

  Dopolední blok (individuální, skupinová a frontální práce - volná a řízená aktivita)

 • 9:45 - 11:15

  Příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • 11:15 - 12:30

  Příprava na oběd, oběd

 • 12:30 - 14:10

  Hygiena, odpočinek dětí, klidové činnosti

 • 14:10 - 14:45

  Vstávání, hygiena, svačina

 • 14:50 - 16:30

  Odpolední blok (zájmové činnosti, individuální a skupinová práce)

 • V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim
 • V průběhu celého dne poskytuje učitelka dětem základní péči, respektuje spontánní činnosti a pedagogicky řídí vzdělávací proces ve třídě 
 • Harmonogram je pružný, učitelky mají možnost reagovat na aktuální potřeby a možnosti, dle potřeby a možnosti, dle potřeby si jej mohou přizpůsobit 
 • Denně jsou zařazovány pohybové aktivity v interiéru či exteriéru školy 
 • Dětem je během dne umožněna rovnoměrně řízená i spontánní aktivita 
 • Učitelky vytvářejí prostor pro individuální přístup k dětem a respektují soukromí dítěte

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt