administrativní pracovnice – Simona Řeháková

Na základě Vámi odhlášené stravy bude zodpovídat za komunikaci s vedoucí jídelny MŠ Špálova  p. Zoubková, která zajišťuje výdej stravy v naší MŠ.

Email k odhlašování stravy:   dvorkaobedy@seznam.cz

STRAVNÉ ŠK. ROK 2023/2024
 • Děti do 6 let den 55 kč / nedotovaná strava 143kč
 • děti do 6 let polodenní  47 kč / nedotovaná strava 111kč
 • 7 letí den 57 kč / nedotovaná strava 143kč
 • 7 letí polodenní 49 kč / nedotovaná strava 111kč

Způsob platby:

 1. převodem na školkový účet (24239761/0100) – vždy nejpozději do 10. dne v daném měsíci (př. stravné na září musí být zaplacené do 10. září)
 2. hotově – ve vyhrazené dny a hodiny v ředitelně MŠ

Informace týkající se převodu na účet:

 • vždy napište do poznámky, že se jedná o stravné a jméno dítěte
 • stravné můžete platit dohromady se školným, avšak uveďte tak prosím v poznámce

Přihlašování/odhlašování stravného:

Jak: aplikací (bližší info obdržíte v průběhu srpna skrze letáček/e-mail), e-mailem

Kdy: odhlásit či přihlásit po nemoci je nutno vždy do 13:00 předchozího dne

Když dítě náhle onemocní: Neprodleně nám tuto skutečnost sdělte. První den nemoci cena ještě neroste a máte možnost si oběd vyzvednout od 11.15 do 11.30

Je možné odhlašovat dětem také odpolední svačiny
 
    Co to pro Vás znamená :
 Noví rodiče obdrží heslo k aplikaci na rodičovských schůzkách.
 –   své děti odhlašují na e-mail: dvorkaobedy@seznam.cz 
    Například:
    a) dne ……, odhlašuji ( jméno dítěte ) z důvodu ……..
    b) dne ……odhlašuji ( jméno dítěte ) odpolední svačinu.
    variantu b) využíváte jen tehdy pokud půjde Vaše díte po obědě domů.
 

Upozornění:

 • Stravné je nutné uhradit nejpozději do 10. dne v daném měsíci. Nebude-li tak učiněno, nemůžeme přijmout Vaše dítě do MŠ
 • Pokud Vaše dítě nebude MŠ navštěvovat, je nutné si oběd odhlásit. Druhý den neomluvené nepřítomnosti se zvyšuje cena stravného na plnou cenu nedotované stravy a Vám tak vzniká dluh. Dítě do MŠ pak bude přijato pouze v případě zaplacení dluhu.
 • MŠ má povinnost hlásit každý měsíc dlužníky za stravné a školné na příslušící úřad!
 • Vyúčtování stravného proběhne 30. 8. daného šk. roku.
Úplatu za předškolní vzdělávání upravuje „směrnice“ vydaná ředitelkou mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2024/2025 stanovena na 1000,– Kč na měsíc.

Děti, které dovrší k 31.8. 2024 5-ti let, úplatu za vzdělávání nehradí.

ODKAZ STANOVENÍ ÚPLATY

ODKAZ USNESENÍ MOaP

Úplata se platí hotově v předem stanovený den v měsíci pouze administrativní pracovnici mateřské školy, která vystaví stvrzenku, nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy – 24239761/0100.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození), odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonický kontakt, podpis + doložení odůvodnění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období školního roku, kterého se žádost týká. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.