Statutární město Ostrava poskytlo neinvestiční příspěvek v celkové výši 300 000,-Kč na realizaci projektu ,,Se Zvídálkem hravě“.

Cílem projektu je navázat na předchozí roky, vyhledat v třídním kolektivu nadané děti a vytvořit podmínky pro jejich podporu nad rámec běžných aktivit v mateřské škole. Projekt nabídne dětem možnost všestranného rozvoje prostřednictvím účasti na vzdělávacích programech, besedách, exkurzích a pravidelné celoroční činnosti Klubu nadaných dětí Zvídálek. Pro zkvalitnění práce s nadanými dětmi projekt počítá s rovněž s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků MŠ.

Bude financováno:vzdělávací pomůcky, vzdělávací programy, zahradnické potřeby, deskové hry, tiskové a grafické služby – zhotovení deníku Zvídálka, literatura/knihy, nábytek, koberce, besedy s odborníky,aj.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl účelový neinvestiční příspěvek ve výši 29 000,-kč.

Tímto projektem chceme dětem ukázat, že hudba může přinášet radost, uvolnění i odpočinek, a že spojením hudby a pohybu mohou vyjádřit své pocity i prožitky. Chceme jim dát návod, jak při hudebních pohybových činnostech mohou vybít svou tělesnou energii a naopak jak si při hudbě odpočinout a relaxovat, protože hudba jim pomůže zbavit se vnitřního napětí.

Plánované aktivity: Návštěva farmy, muzikoterapie, Dětský balet, Jóga apod.

Bude financováno: program muzikoterapie (pasování předškoláků, hudební nástroje, obrázky k písničkám, výtvarný materiál.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl účelový neinvestiční příspěvek ve výši 25 000,-kč.

Celá mateřská škola se zapojí do projektu „Se sokolem do života“.

Dále se zaměříme na přirozený pohyb venku. Budeme podporovat a zvyšovat pohybovou kondici delšími a častějšími vycházkami.

Ve spolupráci s basketbalovým klubem NH Ostrava budeme s dětmi cvičit v hale Tatran pod vedením zkušeného trenéra.

Budeme financovat: horolezeckou stěnu, dětské kolo, helmy, účastnické poplatky, overbally

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl neinvestiční příspěvek  na účelový projekt „Babičko, dědečku, vyprávěj“ částkou 21 000,- Kč

Navázání na projekt v minulém šk.roce, kdy nemohlo dojít z důvodu uzavření Mš k uskutečnění naplánovaných akcí. Cílem je upevňovat vzájemný vztah nejmladší generace s generací nejstarší. Především se zaměříme na přivedení babiček a dědečků samotných dětí do mateřské školy k nám a rozvíjení tak pouta obou generací, předávání si vzájemné zkušenosti a prohlubování úcty ke starší generaci.

(Pořídíme: zahradní hlína, pasování předškoláků, květináče, výtvarný a spotřební materiál, odměny a diplomy pro děti)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl neinvestiční příspěvek na projekt ,,Hýbejme se společně“ částkou 25 000,- Kč

Je všeobecně známo, že přibývá dětí s nadváhou. Děti všech věkových kategorií se málo hýbou. Proto se v mateřské škole zaměřujeme na každodenní pohyb dětí nejen cvičením, ale také procházkami po okolí.

(Budeme financovat: pronájem/vstupné sportovišť, odměny trenérům, pedagogům, kteří vedou pohybový kroužek)

Statutární město Ostrava vyhlásilo ,,Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2021, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu

,,Se Zvídálkem do přírody“ v celkové výši 200 000,- Kč

Financovaná činnost Klubu nadaných dětí.

Cílem projektu v letošním roce bude možnost prohloubit poznání světa kolem nás, poznávání přírody a učení se skrze ni.

(Budeme financovat: exkurze a besedy především s přírodovědnou a enviromentální tématikou, vytvoření přírodní laboratoře – poznávací stezka rostlin a experimentální vodní laboratoř. Dále zakoupení truhlíků a sazeniček – růst rostlin. Chov motýlů či jiného živočicha, žížaliště, vzdělávání pedagogů v těchto oblastech – konference, školení, kurzy)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl neinvestiční příspěvek na účelový projekt 

,,Propojení života generacemi aneb pohádky ovčí babičky (dědečka)“

částkou 15 000,- Kč

Přínosem projektu je čerpání zkušeností dětí od starších generací a naopak přenášení pozitivní nálady a energie z dětí na starší. 

(zahradní nářadí, sazenice, suroviny na pečení a vaření, výtvarný a spotřební materiál, pasování předškoláků, odměny/diplomy)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl neinvestiční příspěvek na projekt

,,Kdo neskáče, není čech“

částkou 25 000,- Kč

Celosvětovým problémem současnosti je nedostatečná pohybová aktivita dětí, a to nejen předškolního věku, která vede k obezitě dětí, vlivem čehož dochází k pozdějším zdravotním problémům.

Pohyb je fenomén ve vývoji jedince, má jednoznačný vliv na rozvoj intelektu, dovednosti a zručnosti. Z hlediska pedagogiky má souvislost se správným vývojem řeči, kognitivních dovedností a také se sociálním chováním jedince.

(cvičební pomůcky – švihadla,lana , odrazový můstek, trampolíny, overbally,gym ball)

Statutární město Ostrava vyhlásilo ,,Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu

,,Zvídálek – Klub nadaných dětí“ v celkové výši 400 000,- Kč

Financovaná činnost Klubu nadaných dětí.

Děti si systematickým vzděláváním osvojují základy logického myšlení, strategii, nacházejí správného řešení logických úkolů a seznamují se s prací podle pracovních postupů.

OPERAČNÍ PROGRAM ,,VÝZKUM,VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ“ – Šablony III. – MŠ

– schválená výše finančních prostředků na 2 roky – 263 196,-Kč

Od 1.10.2020 pokračujeme v OP VVV – Šablony III.

Z finančních prostředků je v největší míře hrazena personální podpora – školní asistent.

Další oblastí, která bude podporována a rozvíjena v naší mateřské škole je projektový den.

Město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu

„Ve zdravém těle, zdravý duch“ v celkové výši 40 000,- Kč

Cílem našeho projektu je pochopení, že pohyb je potřebný pro tělo i ducha a eliminuje případné zdravotní obtíže v současnosti i budoucnosti. Tato vědecky ověřená fakta budeme vštěpovat praktickým osvojením poznatků o fungování lidského těla. V rámci motivace dětí chceme do celého projektu zapojit všechny generace. 

OPERAČNÍ PROGRAM ,,VÝZKUM,VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ“ – Šablony II. – MŠ

– schválená výše finančních prostředků na 2 roky – 423 052,-Kč

Od 1.10.2018 pokračujeme v OP VVV – Šablony II.

Z finančních prostředků je v největší míře hrazena personální podpora – školní asistent.

Další oblastí, která bude podporována a rozvíjena v naší mateřské škole je polytechnická výchova.

Statutární město Ostrava vyhlásilo ,,Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018″, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu

,,Nadaní jsou na tahu“ v celkové výši 270 000,- Kč

(financovaná činnost v Klubíku nadaných dětí)

                           1.4.2018 – 30.3.2019

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit poskytl na pohybové aktivity dětí pro naši mateřskou školu jako celoroční projekt 2019 ,,Neposedné tenisky“ v celkové výši 22 000,-

(odpoledne s rodiči, pasování předškoláků, cvičení s lektory, akce s pohybem, návštěva sportovních center)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu ,,Ve zdravém těle, zdravý duch“ v celkové výši 25 000,-

(zařazení častějších pohybových aktivit a akcí, cvičení s lektory, rehabilitační cvičení, cviky na balančních podložkách, dechová cvičení s logopedickými pomůckami)

Ozdravný pobyt dětí v Karlově Studánce

V termínu od  14.1.-25.1.2019 se naše děti zúčastnily ozdravného pobytu v Karlově Studánce.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem

a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

Hlavním organizátorem projektu je

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

 

 

 

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu

,,Poznáváme hudební svět“ v celkové výši 50 000,- Kč

(seznámení s hudbou, melodií textem,netradičními nástroji, organizace hudebních akcí)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2017 účelový neinvestiční příspěvek 

,,Řeka, strom, ptáček, tráva i toto je přec Ostrava“ 
v celkové výši 20 000,- Kč

(odpoledne s rodiči, návštěva farmy, pasování předškoláků, hostina pro seniory, Dvořáčkova spirála)

Statutární město Ostrava vyhlásilo „Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018“ v rámci 2. kola, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu                                                                                                      

“ Příroda je hra“ v celkové výši 500 000,- Kč.

V měsíci říjen a listopad 2017 budeme realizovat 1. část tohoto projektu – sázení rostlin, keřů a stromků.

(zvelební zahrady – zasazení zeleně, ovocných keříků, zahradní pomůcky, truhlíky, hamtový chodníček, kompostér, popisné tabule ad.)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2016 účelový neinvestiční příspěvek

ve výši 20 000,- kč na celoroční projekt „PUTOVÁNÍ ČASEM OD JARA DO ZIMY“ (společné dopolední aktivity dětí a seniorů v Domě s pečovatelskou službou, Barevný den rodiny, Rozloučení s předškoláky, podzimní Muzikohraní a 4. ročník Vánoční spirály)

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „ROZHÝBEJ SVŮJ JAZÝČEK S DVOŘÁČKEM“ – na rozvíjení oblasti předčtenářské gramotnosti v celkové výši 60 000,- Kč.

Statutární město Ostrava vyhlásilo „Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018“, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu        

 „KLUB NADANÝCH DĚTÍ DVOŘÁČEK“ v celkové výši 100 000,- Kč. 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ “ŠABLONY PRO MŠ I.”

Z těchto prostředků budou hrazeny semináře a školení pro pedagogy, didaktické pomůcky pro děti, besedy s odborníky pro rodiče, sdílení zkušeností pedagogů s jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 291.554,- Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2016 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 22 000,- kč.

 PROJEKTY:

1. AHOJ ŠKOLKO ! –  5 000,- Kč – realizace v červnu

2. CHODNÍČEK K BYLINKÁM – 5 000,- Kč – realizace v březnu

3. KDO SI ZPÍVÁ, NEZLOBÍ – 12 000,- Kč – realizace na podzim

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „S DVOŘÁČKEM DO SVĚTA POLYTECHNIKY“ v celkové výši 40 000,- Kč.

Statutární město Ostrava vyhlásilo „Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu a výzkum a talentmanagement na území SMO 2016“, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „KLUB NADANÝCH DĚTÍ DVOŘÁČEK“ v celkové výši 370 000,- Kč. 

Realizace projektu bude probíhat v měsíci září – prosinec 2016.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2015 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 11 000,- kč.

 PROJEKTY:

1. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY –  5 000,- Kč – realizace v červnu

2. HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY – 6 000,- Kč – realizace v květnu

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ“ v celkové výši 20 000,- Kč.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2014 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 22 000,-kč.

Byly schváleny tyto projekty:

1. „Šel zahradník do zahrady“ – 6 000,- kč

Tato akce byla uskutečněna v dubnu 2014, byly zakoupeny nové nádoby na sadbu, zemina, sazenice rostlin, bylinek i plodů.Děti si společně se svými rodiči zahrály na zahradníky v rámci „ekologického odpoledne“(viz foto galerie). Vše, co jsme zasadili, pozorujeme během dne a těšíme se na bylinkový čaj, rajčátka i jahody.

2. „Pasování dětí na školáky“ – 5 000,- kč

 Děti byly pasovány na školní zahradě ve středu 11. 6. za přítomnosti svých rodičů a příbuzných. Po splnění jednoduchého úkolu jim byla předána šerpa, kniha a pamětní balíček. Po usednutí na trůn si užily svou slavnostní chvíli.

3. „Ostrava je naše město“ 11 000,- kč

Tento projekt byl realizován v září 2014.
 

Statutární město Ostrava poskytlo mateřské škole ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Pěstitelské práce v MŠ“ v celkové výši 10 000,-kč -.
Tento projekt bude realizován na podzim roku 2014.

Za všechny dotace a podporu děkujeme!

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Ředitelka: Bc. Andrea Calábková 

Číslo účtu: 24239761/0100

Rychlý kontakt